Vở ô li bài tập Toán Lớp 1 - Quyển 2

10,000₫
Thương hiệu Việt Nam

Tác giả: Vũ Dương Thụy (chủ biên) –
Đỗ Minh Thu
Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm.
Giấy viết tiêu chuẩn, chất lượng cao.
Số trang: 64 trang
Chất liệu:Giấy bãi Bằng, chất lượng cao.
Kích thước: 17 x 24 cm
Định lượng: 100g/m2
Độ trắng: 84 – 86 ISO