Địa Chí Vĩnh Long (Trọn Bộ 2 Cuốn)

1,500,000₫
Thương hiệu Việt Nam

Địa chí Vĩnh Long là công trình khoa học xã hội nhân văn lớn nhất của tỉnh Vĩnh Long từ trước đến nay. Công trình là kết quả của quá trình lao động cật lực của tập thể tác giả; từ việc sưu tập, nghiên cứu, tham khảo, phân tích, đối chiếu các nguồn tư liêu trong thư tịch, tài liệu lưu trữ của các ngành, các thư viện, đến việc điều tra khảo sát, điền dã trên thực địa của những người tham gia biên soạn; tổ chức tọa đàm, hội thảo trao đổi dưới nhiều hình thức; sự tư vấn khoa học nhiệt tình của các nhà khoa học Trung tâm UNESCO Thông tin Tư liệu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam, các nhà khoa học đang giảng dạy và nghiên cứu ở các viện, trường đại học phía Nam, hơn 40 cộng tác viên từ các huyện, thị, thành phố đến các cơ sở, ban, ngành tỉnh; các vị lão thành cách mạng đã từng hoạt động, gắn bó gần trọn cuộc đời với quê hương Vĩnh Long.

Địa chí Vĩnh Long đã kế thừa khai thác, tổng hợp có hiệu quả các công trình nghiên cứu về vùng đất và con người Vĩnh Long đã xuất bản như: Đại Nam nhất thống chí, Gia Định Thành thông chí, Đại Nam liệt truyện, Nam Kỳ địa dư chí, Vĩnh Long xưa và nay, Lịch sử tỉnh Vĩnh Long (1732-2000), Hát ru tỉnh Vĩnh Long, Tìm hiểu văn hóa Vĩnh Long, Vĩnh Long triều Nguyễn, Nhân vật lịch sử Vĩnh Long, v.v..

Địa chí Vĩnh Long đã ghi chép các nội dung bao quát từ thiên nhiên đến xã hội, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, phân theo ngành, trải qua các thời kỳ khác nhau, từ thời lập dich Long Hồ, các triều đại phong kiến, thực dân, đế quốc thống trị đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Cách mạng Tháng Tám năm 1945, hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, 35 năm sau ngày giải miền Nam, thống nhất đất nước, cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trọn bộ Địa chí Vĩnh Long có 2 tập.

Tập 1 gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Địa lý; Phần thứ hai: Chính trị – quân sự – an ninh; Phần thứ ba: Kinh tế.

Tập 2 gồm 3 phần: Phần thứ 4: Lịch sử; Phần thứ năm: Văn hóa – xã hội; Phần thứ sáu: Lược chí thành phố Vĩnh Long và các huyện, thị.

Cuốn sách là một công trình khoa học quý giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý địa phương hiểu rõ hơn tiềm năng, thế mạnh cũng như những hạn chế, khó khăn của tỉnh để hoạch định chiến lược phát triển địa phương một cách khoa học, hợp lý.